Algemene voorwaarden

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te (Maldegem, Bloemestraat 51),
  zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

 2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder
  voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

 3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op
  de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire
  vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een
  minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de
  verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding
  t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (*)

 4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na
  factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet
  gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt
  de factuur geacht te zijn aanvaard.

 5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van
  de verkoper bevoegd.